Redactiebureau Boxelaar

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met Redactiebureau Boxelaar zijn aangegaan, ongeacht andersluidende bepalingen in de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

2 Vertrouwelijkheid

Over het door Redactiebureau Boxelaar voor de opdrachtgever verrichte werk zal geen mededeling aan derden worden gedaan. Alle opdrachten worden strikt vertrouwelijk behandeld.

3 Offertes

Alle offertes en prijsopgaven door Redactiebureau Boxelaar gedaan benaderen de werkelijkheid zo dicht mogelijk, tenzij anders is vermeld. Bij sterke afwijkingen naar boven zal tijdig overleg plaatsvinden. Prijzen als overeengekomen zijn exclusief 21% btw, tenzij anders is vermeld.

4 Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst tot het verrichten van redactionele diensten is tot stand gekomen wanneer de opdracht schriftelijk door een van beide partijen is bevestigd, of wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer Redactiebureau Boxelaar met het werk een aanvang heeft gemaakt. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen in overleg worden aangebracht. Bij omvangrijke veranderingen zal de offerte worden aangepast.

5 BeŽindiging van een langer lopende overeenkomst

Opdrachten die een vast en regelmatig karakter dragen kunnen door de opdrachtgever worden ingetrokken met een opzegtermijn van drie maanden. Vindt de opzegging plaats op kortere termijn, dan heeft Redactiebureau Boxelaar het recht een schadevergoeding in rekening te brengen ter hoogte van een overeenkomstig restgedeelte van het bedrag dat in de laatste drie maanden voor deze werkzaamheden is gefactureerd.

6 Aanleveren van de kopij

De digitale versie van de kopij wordt in een gangbaar programma op een cd-rom of via e-mail of anderszins aangeleverd.

7 Leveringstijd

Alle leveringstermijnen die Redactiebureau Boxelaar in de offerte noemt, zijn naar beste weten vastgesteld. Bij overmacht aan de zijde van de opdrachtgever zal de overeengekomen leveringsdatum in overleg worden verschoven. Bij overmacht aan de zijde van Redactiebureau Boxelaar heeft de opdrachtgever het recht het werk terug te vragen om de verschijningsdatum van de publicatie niet in gevaar te brengen. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt al datgene verstaan wat daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen.

8 Betalingsvoorwaarden

Betaling door de opdrachtgever moet plaatsvinden binnen de termijn die op de factuur wordt genoemd. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in gebreke. Redactiebureau Boxelaar heeft dan het recht een onmiddellijk opeisbare rente te berekenen die gelijk is aan de wettelijke rente, over de periode vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling. Alle incassokosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Redactiebureau Boxelaar worden gemaakt ter inning van de uitstaande bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien door de rechter anders wordt beslist. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste vijftien procent van het gevorderde te bedragen. Deze bepaling geldt ook in geval de opdrachtgever failliet gaat of sursťance van betaling heeft aangevraagd.

9 Auteursrecht

Het behoort niet tot de redactionele werkzaamheden onderzoek te verrichten naar eventuele bestaande auteursrechten. Het auteursrecht van het verrichte redactiewerk berust niet bij Redactiebureau Boxelaar. Het auteursrecht van door Redactiebureau Boxelaar geschreven teksten wordt in overleg met de opdrachtgever geregeld.

10 Aansprakelijkheid

Redactiebureau Boxelaar is niet aansprakelijk voor inhoudelijke fouten van de auteur. De opdrachtgever dient, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieŽn van het materiaal (in het bijzonder computerbestanden) onder zich te houden tot de opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever dit nalaat kan Redactiebureau Boxelaar niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieŽn niet zou zijn opgetreden. Redactiebureau Boxelaar is alleen verantwoordelijk voor schade als het niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die redelijkerwijs verwacht kan worden. In geval van toerekenbare tekortkoming in het nakomen van de overeenkomst is Redactiebureau Boxelaar slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Elke aansprakelijkheid van Redactiebureau Boxelaar voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is altijd dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Redactiebureau Boxelaar heeft gemeld.

11 Virusproblemen

De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat de kans op computerschade die bij Redactiebureau Boxelaar wordt aangericht door een virus of andere malware in een door de opdrachtgever aangeleverd digitaal bestand zo klein mogelijk wordt gehouden door het gebruik van een up-to-date antivirusprogramma, antispywaresoftware en een firewall. Redactiebureau Boxelaar streeft er van zijn kant naar deze kans op schade zo klein mogelijk te houden door het gebruik van een up-to-date antivirusprogramma, antispywaresoftware en een firewall. Deze programmaís worden door Redactiebureau Boxelaar bovendien gebruikt voor de digitale bestanden die Redactiebureau Boxelaar aan de opdrachtgever levert. De opdrachtgever is eraan gehouden daarna ook zelf nog een virusscanning te verrichten.

12 Presentexemplaren

Redactiebureau Boxelaar ontvangt voor zijn archief een presentexemplaar van alle publicaties die het heeft verzorgd.

13 Ontbinding

Redactiebureau Boxelaar is gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever sursťance van betaling aanvraagt of failliet gaat, of indien de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.

14 Geschillen

Bij geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zal een uitspraak worden gevraagd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Redactiebureau Boxelaar is gevestigd.

Copyright tekst en beeld© 2018 Redactiebureau BoxelaarContact: 050-8531415 redactiebureauboxelaar@home.nl

Ingeschreven bij de KvK. In bezit van btw-nummer.afbeelding
© www.mijn-eigen-website.nl (design)